Je Štědrý den.
Odpoledne jdu do nemocnice na LDN navštívit jednoho známého.
Beru s sebou kytaru. Na pokoji leží čtyři víceméně staří smutní muži. 
Můj známý mi šeptá do ucha: „Nemáš něco, čím bych se mohl zabít!?“
S bázní se jich zeptám: „Mohu vám tady na kytaru zahrát nějakou koledu?“

„Jistě, budeme rádi,“ odpovídá jeden z nich.

Začnu hrát a zpívat. Je něco jiného slyšet koledu v obchodním domě - kde se stává zvrácenou komerční záležitostí, a je něco jiného slyšet koledu v nemocnici. Člověk je zde chudý - je jedno kolik peněz má, a je bezmocný, proto říkáme nemocnice. A právě zde vyjevuje koleda chudým své nejhlubší poselství. Není vánoční idylkou, ale pravdou o životě. Jednu z koled vůbec nemohu dozpívat, láme se mi hlas při pohledu na ty kdysi silné, veliké a možná mocné muže, nyní zbědovaně ležící a dojatě naslouchající té nejhlubší pravdě o svých životech. Slova melodie těch starých písní vnášejí do jejich životů naději právě proto, že zpívají o milosrdném Pánu všech lidí, který se stal bezmocným dítětem, o Ježíši Kristu. 

Vánoční události ukazují krásný obraz Ježíše, který přišel, aby ukázal, že každý z nás, i ten nejchudší, pro něj má stejnou cenu jako ten nejbohatší, ten nejhorší stejně jako ten nejlepší. Ježíš přišel ukázat cestu, ztotožnit se s našimi bolestmi a do všech našich zranění a hledání přinést útěchu a světlo. 

Maria porodila svého syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí v chlévě, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. V té krajině byli pod širým nebem pastýři a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. (Bible srov. Lk 2,7-12)

Vánoce ukazují, 
že každý z nás 
má pro Boha 
stejnou cenu

Se svolením zpracováno podle knihy Ladislav Heryán, Exotem na této zemi
kterou vydalo nakladatelství Portál. Redakčně upraveno.
Ilustrační foto: Michal Němeček
Tento text ve formátu PDF k vytištění
a použití např. na nástěnku naleznete zde.