/ Vánoční koledy / Vánoční koledy - informace

Vánoční koledy - informace

(Koledy ke stažení - MP3 zde / Koledy - texty, noty, akordy zde)

Vánoční koledy - zpěvy nejdelších nocí

Koledy? Možná nám už z nich jde hlava kolem. Jsou v předvánočním a vánočním čase slyšet všude. A přece: mohou se nás dotknout někde hluboko v srdci, i když je slyšíme už po tisící. Koledy totiž v sobě skrývají střípek hlubokého poselství, po kterém toužíme a které postrádáme. Jsou to písně nejdelších nocí v roce, písně o naději a světle v temnotách. A různé temnoty přece doprovázejí každého z nás. Nevypínejme proto automaticky, nebojme se do koled někdy i zaposlouchat. Je v nich pozvání k lásce, naději a radosti, které tento svět nemůže dát. 

Tradice vánočních písní trvající téměř tisíc let

Vždy znovu mě udivuje zjištění, jak obrovskou explozi tvořivosti vyvolala poměrně krátká, téměř novinová zpráva o Kristově narození v evangeliu sv. Lukáše. Totéž platí i o tradici vánočních písní trvající téměř tisíc let, od gregoriánských chorálů přes latinské písně středověku, barokní písně až po vánoční lidové zpěvy, které v básnické obraznosti i v hudebním výrazu nesou znamení svého původu. (...)

Láska k betlémskému děťátku je hlavním obsahem vánočních zpěvů. Dostatek lásky, radosti, naděje a těšení se na svátky vzdálené i blízké vám přeje    Pavel Jurkovič

(Se svolením převzato z úvodu ke knize: Andělé v oblacích prozpěvují,
Kniha vánočního zpívání a muzicírování
, Pavel Jurkovič,
vydal Gafoprint-Neubert, Praha 1996)

Pestrý šat slov

Nikdy mi nevadila vlastní neznalost lidových písní tolik, jako o vánocích. Možná proto, že to pro mě vždy byla doba příznivá pro chvilkové zastavení, rozhlédnutí a zjištění, o kolik se člověk marným spěchem ochuzuje. Příznivá snad i proto, že ten čas nejdelších nocí, kdy tma vyzývá lidskou duši ke ztišení, probouzí ve mně větší vnímavost pro jednoduchou hloubku krásy. Tou dobou bývá moje mysl zvláčněna pro zasetí věčně živé zprávy o Narození ...

Příběh o příchodu Krále lidských srdcí je oděn do pestrých šatů slov, zvyků, maleb a písní. Čím víc ho člověk přijímá, tím jasněji si uvědomuje svou vlastní chudobu, zároveň ale pociťuje touhu po tom, aby si duše co nejdéle zapamatovala hřejivé pohlazeni, které betlémská zvěst přináší.

Pavel Svoboda

(Se svolením převzato z úvodu ke knize: Zpěvy doby vánoční, Pavel Svoboda,
vydal EDITIO SUPRAPHON - AETERNA, Praha 1992)

Koleda v historii

Křesťanské Vánoce do sebe vstřebaly řadu zvyků spojených s oslavou zimního slunovratu. Vánoční koledy, zpívané v latinské i lidové řeči, nahradily předkřesťanský rituální zpěv oslavující o saturnáliích boha Saturna. Lidová víra připisovala vánočním koledním obchůzkám magickou moc. Měly přinést štěstí a blahobyt do každého stavení. Na koledu se o Vánocích chodilo o Štědrém večeru, na svátek sv. Štěpána, na Nový rok, o dni sv. Tří králů a někde i na Hromnice. Slované přijali název koleda podle názoru L. Niederleho z latinského slova Calendae (kalendy), označujícího první lednové dny, kdy se slavil slunovrat.

Tímto slovem se ale označoval i každý první den měsíce. Zikmund Winter (1846-1912) napsal, že "jako kněží pohanští prvního dne každého měsíce obcházeli po domech s modlami, rovněž tak chodívali hned první kněží křesťanští s křtem po domích a dávajíce domu žehnání, přijímali za to dary. Z kalend se stala kolenda, koleda". Staroslověnské slovo koleda znamenalo prý také novoroční den. Balkánské národy nazývaly kalendou pohanské oslavy zimního slunovratu se zpěvy a průvody. Ve francouzské Provenci se Vánocům říkalo Calendo. V Anglii se o Vánocích zpívaly carols, ve Francii noels.

Koledy byly a jsou jednou z nejrozšířenějších vánočních kratochvílí. Koledy ve středověku šířili po celé Evropě potulní žáci, často účinkující v oblíbených vánočních hrách. Makaronské koledy se zpívaly směsicí latiny a místních jazyků. O vánočních svátcích byly slyšet na trzích, v šencích, klášterech, domech bohatých měšťanů i šlechtických palácích. V jednotlivých zemích vedle kosmopolitních makaronských koled zněly o vánočních svátcích domácí koledy, zpívané v národním jazyce.

Anglické národní koledy jsou například doloženy od 15. století. Byly to oblíbené světské písně upravené pro vánoční potřebu nebo umělé vánoční písně komponované v lidovém duchu. Nepostrádaly komické ani satirické prvky. I když se v dobách dětství Charlese Dickense (1812-1870) na čas zdálo, že veřejnost ztrácí o koledy zájem, probudil romantismus staré vánoční zpěvy znova k životu.

S anglickými Vánocemi je nerozlučně spjata relativně mladá koleda Good King Wenceslas opěvující dobrého českého knížete, světce a patrona českého království svatého Václava. Svatováclavská koleda je i dnes o svátku sv. Štěpána, kdy prý dobrotivý král navštěvoval příbytky nuzáků, slyšet na dělnických předměstích Manchesteru, v noblesních čtvrtích Londýna, pod starobylými klenbami katedrál i pod krovy vesnických kostelíků. Legendu o životě sv. Václava zveršoval anglický duchovní John Mason Neale. Zhudebnil ji spolu s Thomasem Helmorem na nápěv staré jarní latinské písně Tempus adest floridum. Poprvé byla Svatováclavská koleda otištěna v Nealeově knize koled pro dobu vánoční (Carols for Christmas Side) v roce 1853 a okamžitě si získala srdce Britů, kteří se seznámili s osudy svatého Václava již ve středověku díky krásné a dobrotivé dceři Karla IV., princezně Anně, provdané za anglického krále Richarda II. ( 1377-1400). Dojímavá Helmorova hudba, opírající se o starší zpěvnou formu, povýšila koledu Good King Wenceslas na nekorunovanou vánoční hymnu Britských ostrovů. Svatý Václav, král a dobrodinec, se stal neoddělitelným souputníkem voňavých větviček cesmíny, věčně zeleného jmelí, vánočního pudingu a báječného krocana s nádivkou.

Vánoční zpěvy milovali i naši sousedé v Německu. Jedna z nejstarších německých koled je o Josefovi. Dochovala se v lipském rukopise z roku 1500. Nejproslavenější vánoční německy zpívanou koledu zkomponoval Rakušan Franz Xaver Gruber. Slova koledy, kterou si dnes o Vánocích zpívá přes 200 národů, složil Josef Mohr, působící jako farář v obci Oberndorfu, ležící nad řekou Salzach nedaleko Salcburku. Mohr napsal slova písně ve 26 letech. Píseň Tichá noc (Stille Nacht) poprvé zazněla o Vánocích roku 1818. Kostelní varhany byly rozbité a tak farníci Tichou noc uslyšeli nejdříve bez hudebního doprovodu. Farář Mohr zpíval bas a jeho učitel Gruber nosnou melodii.

V Čechách je starodávný obyčej koled a koledování doložen ještě v předhusitských dobách. Vzdělaný mnich Jan z Holešova sepsal v Břevnovském klášteře více než před půl tisíciletím spis Štědrý večer, v němž zachytil vánoční obyčeje a zvyky našich předků. Neopomněl popsat ani vánoční píseň, která se tehdy zpívala: vele, vele, stojí dubec uprostřed dvora. O mnoho mladší není ani koleda Narodil se Kristus Pán, která vznikla z latinské duchovní písně Ave hierarchie coelestis (Buď pozdraveno, kněžstvo nebeské).

V našich zemích se stejně jako jinde koledovalo a zpívaly se vánoční písně od adventu do Hromnic. První koledníci se objevovali již o svátku sv. Mikuláše. Žáci farních škol chodili na mikulášskou koledu i se svými správci. Nosili s sebou velkou figuru biskupa. Sami si oblékali bohatě zdobené šaty, jezdili na koních a vozech. V roce 1429 zpívali na Staroměstské radnici o sv. Mikuláši s "biskupem" žáci od sv. Mikuláše, z Týna, od sv. Michala, Havla, Jiljí a Haštala. Vykoledovali si po 2 groších z denních peněz. Koledníci to však v Praze neměli lehké. Například v roce 1447 "purkmistrové a konšelé obojího města přikázali všechněm rektoruom školním i farářuom jich, aby na den sv. Mikuláše žáci nechodili v šatech nádherných ani v pásech pozlacených nebo stříbrných, s záponami, u věncích perlových, ale prostě, kteří chtí, v svých šatech anebo měštěnínských suknicích nedrahých, a ovšem na koních aby nejezdili, jak někdy jsú činievali; a to zachovati uložili v budúciech časech tak choditi pod poslušenstviem panským". Lidem se ale nazdobení koledníci líbili, a tak se vždy našel způsob, jak přísný zákaz pánů konšelů a univerzity zdárně obejít. Ještě v polovině 14. století na koledu chodili i pražští preláti, kanovníci a ostatní duchovenstvo.

Za vlády Karla IV. měl pražský arcibiskup a vysocí církevní hodnostáři zaručen pevný kolední plat. Arcibiskup byl povinen "dáti prelátům a kanovníkům 4 kopy, služebníkům kostela, tj. vikářům a oltářníkům a jiným 2 kopy, žokům a kůrním 20 a bonifantům 10 grošů, ovšem jen těm, kteří osobně do domu arcibiskupova přišli a kolední zpěv před ním vykonali". Koledovali i správci farních škol, městští pacholci, biřici, pivovarští dělníci. Na koledu chodili i prostitutky! Účast příslušníků opovrženíhodných profesí na veřejných vánočních oslavách nakonec vedla v roce 1390 k vydání nařízení, jež jim účast na koledách zapovědělo. Koleda však bez toho měla čím dál nevázanější charakter. Nejrůznější nařízení proto omezila i účast kněží. Nižší kněžský stav to nesl nelibě, protože tak byl ochuzen o možnost vánočního přivýdělku. Bylo tehdy zvykem, že "řádné koledy" byly konány na způsob procesí kněží a žáků. Kněží nesli obraz Kristův, jejž obyvatelé domu líbali. Žáci, oblečení v bílé roucho, nesli hořící svíce a kadidlem vykuřovali domy. Za to dostávali dary. Kněží přitom zpívali latinské písně jako Ecce Maria genuit nobis salvatorem, Judea et Jerusalem nolite timere nebo Heac est dies.

Zpěv pražských koledníků míval velmi dobrou úroveň, k čemuž hlavně přispělo zavedení ars musica jako jednoho z povinných oborů na vysokém učení pražském. V lidovém prostředí však častěji než latinské chorály zaznívaly české zpěvy se světskou tematikou. Karel IV. zavedl instituci kůrních žáků, jejichž hlasy se o vánoční době po století ozývaly nejen z kostelů, ale i na tržištích a v hospodách. Koleda totiž byla důležitým zdrojem příjmů věčně hladových žáků. Nikdo se o vánočních svátcích za skrytou žebrotu nestyděl. Vždyť kdysi i Jan Hus zpíval na kůru, koledoval a žebral na pražských ulicích. A podle starého zvyku odevzdával výslužku starším studentům a pokorně čekal na svůj díl.

Novou renesanci prožila česká koleda v 18. století. V 19. století nechyběly mezi koledami ani kramářské a písmácké písně. Oblibu koled nezmenšily ani četné zákazy vyhlašované z kazatelen. Zpěv koledníků nejčastěji doprovázela harfa, housle, klarinet nebo flétna a v Podkrkonoší trumšajt. Koledníci zpívali česky o narození Ježíška, cestě do Betléma a královských darech, vinšovali, děkovali (případně hrozili) za koledu. Na Valašsku chodily děti o Štědrém dnu do kostela k jesličkám a přinášely Jezulátku nejrůznější dárky. Malý Ježíšek nedostal jen oříšky, jablka, křížaly, med, brynzu, smetanu a kroupy, ale i hezkou vánoční písničku. Děti před jesličkami tančily a zpívaly:

Ježíšek maličký pasáčkům se smál, smál
na ten jejich tanec shůry se díval, val
a všem požehnání bez meškání dal, dal.

Dárky zůstaly u jesliček přes Boží hod a na svátek sv. Štěpána je dostaly tři nejchudší děti z vesnice.

(Se svolením převzato z knihy: Malá ENCYKLOPEDIE VÁNOC, Valburga Vavřinová,
vydalo nakladatelství Libri, Praha 2001)


 

Smysl Vánoc je v chlívku, v jeslích... (2.1.2024, 12:57)

Smysl Vánoc je v chlívku, v jeslích...
Co znamenají Vánoce?

Lze po střelbě v Praze vůbec slavit Vánoce?! (24.12.2023, 17:14)

Lze po střelbě v Praze vůbec slavit Vánoce?!
Mnozí lidé si kladou oprávněnou otázku: „Lze nyní po této události vůbec slavit Vánoce?!“ Rychlá odpověď se...

Vánoční deprese, frustrace, iluze - co s tím? (21.12.2023, 21:12)

Pro některé lidi jsou Vánoce z různých důvodů psychickou zátěží. Co s tím?

Jak se řeknou Vánoce v jiných jazycích (21.12.2023, 21:10)

Jak popřát k Vánocům v jiných jazycích

Jak se správně píše slovo VÁNOCE (21.12.2023, 21:10)

Mezi lidmi stále občas panuje nejistota, jak se v češtině správně píše slovo Vánoce a další výrazy s ním...

Vánoční koledy - informace (21.12.2023, 21:10)

Koledy! Možná nám už z nich jde hlava kolem. Jsou v předvánočním a vánočním čase slyšet všude. A přece: mohou se...